สัปดาห์ที่ 2


ตัวอย่างการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ

ที่มา : แหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกำแพง http://seco.kps.ac.th/index.php/test1

%d bloggers like this: