สัปดาห์ที่ 2 (21-24 พ.ค.)


กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ตระหนักรู้ ตระหนักคิด

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนหัวหน้ากลุ่ม มารับบัตรสถานการณ์หน้าชั้น แล้วนำไปให้สมาชิกทุกคนลอกลงสมุด หัวหน้ากลุ่ม ส่งบัตรคืนคุณครู

2 ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่ได้รับ แล้วตอบคำถามในใบกิจกรรมที่ 1.1 โดย คลิก link ชั้นเรียนของตนเอง ด่านล่าง

  1. ม.1/1
  2. ม.1/3
  3. ม.1/5
  4. ม.1/7
  5. ม.1/9

ส่งสมุดหน้าชั้น ครูสุ่มเลือกกลุ่มมานำเสนอหน้าชั้นเรียน

ไปต่อกันที่สัปดาห์ที่ 3 คลิกที่นี่

%d bloggers like this: