สัปดาห์ที่ 1 (15-17 พ.ค.)


  1. ปฐมนิเทศ/แจกหนังสือเรียน
  2. จดคำอธิบายรายวิชา/ตัวชี้วัด ลงในสมุด จากเนื้อหาบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  3. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (ครูแจกให้) ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่
  4. สำรวจการใช้ Internet บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่
  5. แบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน จดรายชื่อสมาชิกลงในสมุด เรียงตามลำดับเลขที่ แล้วร่วมกันเลือก หัวหน้า และรองหัวหน้ากลุ่ม พร้อมทั้งแจ้งชื่อกลุ่มและ Email ของนักเรียนเป็นรายบุคคลบนเว็บไซต์ คลิกที่นี่
%d bloggers like this: