ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ


 

 

 

 

1. การมีมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย แต่งกายตามระเบียบและเหมาะสม
กับกาลเทศะ ไม่เคยออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตน
เป็นพุทธสาสนิกชนที่ดี ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม ส่งเสริมและเข้าร่วมประเพณีหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สังคม ชุมชนจัดขึ้นทุกโอกาส

2. การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของวินัย ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานทางการศึกษา และไม่เคยกระทำผิดทางวินัย

3. การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าวางแผนในการบริหารเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างคุ้มค่าโดยกำหนตารางเวลาในการทำงานในแต่ละวันเป็นผู้ที่ปฏิบัติตน
ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย การปฏิบัติหน้าที่ การประชุม การส่งงาน/รายงานที่ได้รับมอบหมาย อุทิศเวลาของตนให้แก่นักเรียน โรงเรียนและราชการ

4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของทางราชการไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด

5. การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน
ข้าพเจ้าประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน และระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ผู้ปกครองและผู้มีติดต่อราชการ ให้การต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ

1. การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ และทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่น ชื่นชม ภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพ ว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมชื่นชมในเกียรติ และรางวัลที่ได้รับ และรักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชื่นชมเพื่อนครูที่ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับการสอน เผยแพร่ผลสำเร็จของตนเองและเพื่อนครู ทั้งยังเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนและเข้าร่วม ในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

2. การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ
ข้าพเจ้าได้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนางานเช่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ , จัดทำ Web Blog ทดลองใช้นวัตกรรม / วิธีการใหม่ ๆ โดยมีการจัดทำเอกสารหรือคู่มือประกอบในการพัฒนางานจัดทำรายงานผลการพัฒนางานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนเผยแพร่นวัตกรรม / วิธีการใหม่ ๆ /คู่มือต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และหลากหลายรูปแบบ

3. การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
ข้าพเจ้าแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามในการทำงาน พร้อมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เกือบทุกโอกาส จัดเก็บหลักฐาน / ร่องรอยการแสดง บทบาทการเป็นผู้นำ และผู้ตามไว้อย่างเป็นระบบทั้งในระบบ แฟ้มพัฒนางาน และทางเว็บไซต์

4. การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าพเจ้ามีความชื่นชม และศรัทธาในคุณค่าของตนเองและวิชาชีพยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานในวิชาชีพให้สาธารณชนรับรู้ และชื่นชมร่วมกัน เลือกใช้หลักวิชาที่มั่นใจว่าถูกต้องสร้างสรรค์เทคนิควิชาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้เกิดผลดีแก่ศิษย์หรือผู้รับบริการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก
ในองค์กร หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของศิษย์ หรือผู้รับบริการและความก้าวหน้าของวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมการของวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพอยู่เสมอ

1. การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน
ข้าพเจ้า อบรม สั่งสอน ฝึกฝน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมุ่งมั่น และตั้งใจ สอนเต็มเวลาไม่เบียดบังเวลาของนักเรียน ไปหาผลประโยชน์ส่วนตน เอาใจใส่อบรมสั่งสอนจนเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน อุทิศเวลาตามความจำเป็น และเหมาะสม ไม่ละทิ้งชั้นเรียนหรือขาดการสอน

2. การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน และผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน
ข้าพเจ้าเลือกใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ อบรมสั่งสอนนักเรียนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังมอบหมายงาน และตรวจผลงานด้วยความยุติธรรม

3. การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
ข้าพเจ้าศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยการเข้าประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และดาวน์โหลดเอกสารที่สำคัญ ไว้สำหรับศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่เพื่อประโยชน์สำหรับผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนศึกษาดูงานด้วยวิธีการอื่นๆ จัดทำเอกสารสรุปความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ทั่วไป ทั้งในรูปแบบเอกสารแผ่นพับ และผ่านทางเว็บไซต์

4. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้าพเจ้าปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มตาศักยภาพ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวร ที่เกิดแก่ผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

5. การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการที่จะสละเวลาช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันร่วมทุกร่วมสุขกับเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเอื้ออาทร มีนิสัยชอบช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และกระตือรือร้นอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน ชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจ มีแนวคิดเปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

1. ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
ข้าพเจ้ามีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความย่อท้อ เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จสนใจ และเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญคำนึงถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัด และเหมาะสมจนได้รับการยกย่องในความสำเร็จของงานอยู่เป็นประจำ

2. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ พุทธศาสนิกชนที่ดี โดยละเว้นต่อการประพฤติชั่ว และไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม พร้อมทั้งเสียสละแรงกาย และสละกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ตกทุกข์ ซึ่งบ่งบอกถึงมีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากการรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

3. การยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ข้าพเจ้าเป็นผู้รัก และปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้โดยได้กำชับและมุ่งเน้นให้นักเรียนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติตน ให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และยังได้นำแนวทางนโยบาย หรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา มาถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างทุ่มเทและจริงใจซึ่งเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการเชื่อฟัง และให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาทั้งในเรื่องงาน และวินัยส่วนตัว จะสังเกตได้จาก การนัดเวลาประชุม หรือการติดตามงาน เป็นต้น

4. การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และดำเนินการวางรากฐานให้เกิดระบอบประชาธิปไตยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ วางตนเป็นกลางทางการเมือง ในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอำนาจ และหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคลหรือพรรคการเมืองใด

5. การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและภูมิปัญญาไทย ในด้านการเรียน รู้และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งการพูด การอ่าน การเขียน และการดำเนินชีวิตตามวิถีไทยโดยร่วมกับคณะครูในโรงเรียนจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียน รักษาความสามัคคีของหมู่คณะ มีการแสดงออกเกี่ยวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และนิยมใช้ของไทย เช่น การประกวดมารยาทไทย การศึกษาแหล่งเรียนรู้ การแต่งกายผ้าไทย

1. การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้าพเจ้าเรียนรู้และปฏิบัติตามวิถีแนวทางอยู่อย่างเศรษฐกิจพอพียงใช้ทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีนิสัยขยันหมั่นเพียร รักการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเห็นคุณค่าในทรัพย์สินของทางราชการ ประหยัดและอดออมตามสมควรแก่ฐานะ ใช้ชีวิตเรียบง่าย รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด เก็บหอมรอมริบจนสามารถมีบ้านของตนเอง เป็นหลักของครอบครัว ให้การศึกษาอุปการะแก่พี่น้อง และบุตรหลาน

2. การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
ข้าพเจ้าเป็นผู้ละเว้นอบายมุขทั้งปวง เพราะเชื่อว่าอบายมุขทำให้ชีวิตไม่เจริญ นำมาซึ่งความล้มเหลวทั้งชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานได้ อีกทั้งยังให้ความร่วมมือสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด และดูแลสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง

3. การใช้หรือให้ข้อมูล ข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือ และความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่มาติดต่อประสานงานหรือขอความช่วยเหลือด้วยความเอื้อเฟื้อ เต็มใจ เอื้ออารี และตรงความต้องการ ไม่ บิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น และได้พัฒนาระบบการให้บริการ โดยลดขั้นตอนการทำงาน ให้ความสะดวกในการให้บริการ
4. การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่
ข้าพเจ้ายึดหลักการดำรงชีวิตแบบพอเพียงในการครองตน ตามความเหมาะสมทั้งฐานะทางสังคม ทางการเงินและในฐานะบุตรที่ดีของบิดามารดา ได้ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างเคร่งครัด ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสีย ต่อศีลธรรมอันดีของไทย เป็นผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูและนักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรม ในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันพ่อ เป็นต้น

5. การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
ข้าพเจ้ามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของคอบครัวให้เพียงพอ ไม่ใช้จ่ายเกินเงินเดือนในแต่ละเดือน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่เล่นการพนัน ไม่ทิ้งขว้างสิ่งของ ใช้สิ่งของอย่างรู้ค่า นำสิ่งของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่น ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน ในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Posted on 04/02/2012, in เกี่ยวกับครูพรรณภา. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: