ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555


วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นี้ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของบุตรหลานและร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินการตามห้องเรียนต่างๆ ของโรงเรียน ดังนี้ค่ะ

ชั้น

สถานที่

ชั้น

สถานที่

ม. 1/1

212

ม. 4/1

อาคาร 40 ปี

ม. 1/2

213

ม. 4/2

ห้องเกษตร

ม. 1/3

ห้องสมุด

ม. 4/3

314

ม. 1/4

214

ม. 4/4

315

ม. 1/5

215

ม. 4/5

316

ม. 1/6

216

ม. 4/6

513

ม. 1/7

222

ม. 5/1

ห้องโสตฯ

ม. 1/8

224

ม. 5/2

422

ม. 2/1

225

ม. 5/3

คอม 1

ม. 2/2

226

ม. 5/4

คอม 2

ม. 2/3

231

ม. 5/5

คอม 3

ม. 2/4

232

ม. 5/6

คอม 4

ม. 2/5

233

ม. 6/1

ห้องคหกรรม

ม. 2/6

234

ม. 6/2

307

ม. 2/7

235

ม. 6/3

โรงอาหาร

ม. 2/8

111

ม. 6/4

โรงอาหาร

ม. 3/1

321

ม. 6/5

โรงอาหาร

ม. 3/2

322

ม. 6/6

โรงอาหาร

ม. 3/3

323

ม. 3/4

324

ม. 3/5

325

ม. 3/6

326

ม. 3/7

312

ม. 3/8

313

Posted on 06/10/2012, in ข่าว. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: