Daily Archives: 15/10/2014

ประการที่ 12 คิดอะไรให้ส่วนรวม


คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ประการที่ 11 ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ


มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส   มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป            ตามหลักของศาสนา

ประการที่ 10 ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้


รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่ายและขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ประการที่ 9 ปฏิบัติตามพระราชดำรัส


มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประการที่ 8 รักษา วินัย กฏหมายไทย


มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

ประการที่ 7 เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา


เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

ประการที่ 6 ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา


มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

%d bloggers like this: