ประการที่ 10 ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้


รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่ายและขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี

Posted on 15/10/2014, in ค่านิยม 12 ประการ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประการที่ 10 ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: