ประการที่ 7 เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา


เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

Posted on 15/10/2014, in ค่านิยม 12 ประการ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ประการที่ 7 เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: