รู้จักนักเรียนรายบุคคล ม.1/4


Posted on 22/10/2014, in ข่าว. Bookmark the permalink. 24 ความเห็น.

 1. ชื่อ เด็กชาย ดิลก ศรีจันทร์ เลขที่ 7 ชั้น ม.1/4

  ผมชื่อเด็กชาย ดิลก ศรีจันทร์ เลขที่ 7 ชั้น ม.1/4 ภาพที่ 2

 2. ชื่อ ด.ช.เจษฎาภรณ์ ชั้นม.1/4เลขที่4

  ผมชื่อด.ช.เจษฎาภรณ์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 4 ภาพที่ 20

 3. ด.ญ.ศศิธร นุชอยู่

  หนูชื่อ ด.ญ.ศศิธร นุชอยู่ เลขที่ 29 ชั้นม.1/4 ภาพที่14

 4. ด.ช.สราวุฒิ ทองประดิษฐ์

  ผมชื่อ ด.ช.สราวุฒิ ทองประดิษฐ์ เลขที่ 16

 5. ชื้อ ด.ช.จิราเดช ปรีจุ่น ชั้น ม. 1/4 เลขที่2

  ชื้อ ด.ช.จิราเดช ปรีจุ่น ชั้น ม. 1/4 เลขที่2

 6. ด.ญ.อมรวดี หิรัญชัย

  หนูชื่อด.ญ.อมรวดี หิรัญชัย ชั้น ม1/4 เลขที่31 ภาพที่16

 7. ตะวัน เลียบทวี

  ตะวัน เลียบทวี ชั้นม1/4 เลขที่8 ถาพที่19

 8. ด.ญ ศศิภา อ่วมสิกร ม.1/4 เลขที่ 28

  หนูชื่อ ด.ญ ศศิภา อ่วมสิกร ม.1/4 เลขที่ 28 ภาพที่ 28

 9. ด.ช.ทิปกรณ์ สุมัชยา เลขที่10 ม1/4

  ผมชื่อ ด.ช.ทิปกรณ์ สุมัชยา ม1/4 เลขที่10 ภาพที่20

 10. ด.ช.สุธีร์ งั่งสำฤทธิ์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 17

  ชื่อ ด.ช.สุธีร์ งั่งสำฤทธิ์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 22

 11. ชื่อ ศิลป์ หล้าบ้านโพน ชั้น ม.1/4 เลขที่ 15

  ผมชื่อ ศิลป์ หล้าบ้านโพน ชั้น ม.1/4 เลขที่ 15 ภาพที่ 21

 12. วิรชัช ยุทธนะพลากูร

  ด.ช.วิรชัช ยุทธนะพลากูร
  ชั้น ม1/4 เลขที่ 14

 13. ชื่อ ด.ช.จักรพันธ์ กริตอรุณ

  ชื่อ ด.ช.จักรพันธ์ กริตอรุณ ชั้น 1/4 เลขที่ 1 ภาพที่ 23

 14. ชื่อ ด.ช.ธีรภัทร พูลผล ชั้น ม.1/4 เลขที่ 12

  ชื่อ ด.ช.ธีรภัทร พูลผล ม.1/4 เลขที่ 12 ภาพที่ 12

 15. ด.ญ. อาฬษา สวัสดี

  หนูชื่อ ด.ญ อาฬษา สวัสดี
  ชั้น ม. 1/4 เลขที่ 30

 16. เอกภาพ มีสอาด

  ผมชี่อ เอกภาพ มีสอาด ชั้น1/4เลขที่ 18 รูปภ่พที้ 4

 17. ด.ช.พิสิทธิ์ สีทอง

  ด.ช.พิสิทธิ์ สีทอง ชั้น ม.1-4
  เลขที่ 32

 18. ด.ช.จิรายุ แสนแก้ว ชั้น ม.1/4 เลขที่ 3

  ด.ช.จิรายุ แสนแก้ว ชั้น ม.1/4 เลขที่ 3 ภาพที่ 5

 19. ด.ช. ชนวีร์ พุทโธ ชั้นม.1/4 เลขที่ 5 ภาพที่ 9

  ผมชื่อ ด.ช. ชนวีร์ พุทโธ ชั้นม.1/4 เลขที่ 5 ภาพที่ 9

 20. ด.ญ ภัทราพร สุดสุวรรณ

  หนูชื่อด.ญ ภัทราพร สุดสุวรรณ ชั้น ม.1/4 เลขที่26 ภาพที่ 26

 21. ธีรภัทร ชั้น ม.1/4 เลขที่ 12

  ผมชื่อ ด.ช.ธีรภัทร พูลผล ชั้น ม.1/4 เลขที่ 12 ภาพที่ 12

 22. ชื่อด.ช.ทัศน์พล รุจิกลิ่น ชั้นม.1/4 เลขที่ 9 ภาพที่10

  ผมชื่อด.ช.ทัศน์พล รุจิกลิ่น ชั้นม.1/4 เลขที่ 9 ภาพที่10

 23. ด.ช.ธีรพัฒน์ พุฒเสือ ชั้น ม.1/4 เลขที่11

  ผมชื่อ ด.ช.ธีรพัฒน์ พุฒเสือ ชั้น ม.1/4 เลขที่11 ภาพที่11

 24. ด.ช.ชัยกาญน์ อ่อนเบา 1/4 เลขที่ 6

  ผมชื่อ ด.ช.ชัยกาญน์ อ่อนเบา 1/4 เลขที่ 6 ภาพที่ 3

%d bloggers like this: