Daily Archives: 15/02/2018

แบบประเมินตนเองสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


แบบประเมินตนเองฉบับนี้

สำหรับนักเรียนที่เรียน

          รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (ง22102)             
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560
กับครูพรรณภา โพธิ์หลำ เท่านั้นนะคะ

%d bloggers like this: