Author Archives: krutaocnp

ว่าด้วยเรื่อง ‘keyboard’


keyboard

“เป็นครูด้วยหัวใจ” ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21


เกียรติบัตร เป็นครูด้วยหัวใจ001

ข้อตกลงชั้นเรียน


How to create your first Scratch game.


ครูยุค 4.0 อยากได้ข้อมูลย้อนกลับจากนักเรียนทำอย่างไรดี?


WEBSITE : https://bit.ly/teachdentshared

FACEBOOK : https://www.facebook.com/Teachdentshared

CONTACT : teachdentshared@gmail.com

รู้จักกับ Thailand 4.0ต้นแบบ ครูดี ครูเก่ง ศตวรรษที่ 21


%d bloggers like this: