Author Archives: krutaocnp

ดาวน์โหลดแผ่นพับ brochure สวยๆ เป็นไฟล์ Word


หลักการทั่วไปในการออกแบบแผ่นพับ 

แผ่นพับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่จัดเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ชนิดหนึ่ง หลักการทั่วไปในการออกแบบแผ่นพับมี 2 เรื่องที่สําคัญคือ

1 สิ่งที่ต้องกําหนดและวางแผนก่อนการออกแบบแผ่นพับ

2 องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบแผ่นพับ

ข้อดีของแผ่นพับ

1. ผลิตและปรับปรุงได้ง่าย

2. เพิ่มโอกาสให้กับการขาย

3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

4. ลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคําถาม

5. ประหยัด วงการศึกษามักใช้เผยแพร่โดยการถ่ายเอกสารขาวดํา

6. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านซ้ําได้เมื่อต้องการ

7. นําไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์

ข้อควรคํานึงในการออกแบบแผ่นพับ

1. หน้าแรกของแผ่นพับต้องออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา และน่าหยิบมาอ่าน

2. จัดเรียงลําดับเนื้อหาให้เหมาะสม เพราะแผ่นพับไม่มีเลขหน้ากํากับ ผู้อ่านอาจ สับสนได้ควรจัดทําโครงร่าง (Layout) การนําเสนอเนื้อหา ภาพ, กราฟิกประกอบ ฯลฯ

3. ควรพับง่ายไม่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นพับที่มีหลายหน้า เพราะจะทําให้อ่านยาก

4. นําเสนอข้อมูลให้จบในแต่ละส่วนที่พับ หากจําเป็นต้องข้ามส่วน ควรออกแบบให้สะดวกหรือต่อเนื่อง เข้าใจง่าย

5. ภาพหรือกราฟิกที่ใช้ประกอบ ควรส่งเสริมหรือสอดคล้องกับเนื้อหา

6. ใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ช่วยออกแบบ

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ 
http://templatelab.com/brochure-templates/

เครดิต : https://www.kruchiangrai.net/

ตั๋วออกห้องเรียนครูเต๋า


แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ต


การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่าน Stem Education


ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Intelligence:DQ)


ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Intelligence:DQ)
เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆ ณ เวลานี้

ถ้า… เราไม่สอน

“การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ” ให้

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอน

“การรู้จักควบคุมตัวเอง”

และสามารถ

“แบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี”

ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอน

“วิธีการรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์”

ได้อย่างชาญฉลาดให้

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอนเขา

ให้ “มีความรู้ความเข้าใจ”

และ “สามารถดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์”

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอนเขา

ให้ “มีความเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy)”

ทั้ง “ของตนเอง” และ “ของผู้อื่น”

ซึ่งรวมถึง “การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่ฝึกให้ผู้เรียน

มี “ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจิทัล”

ตั้งแต่ว่า…เป็น “ข้อมูลจริงหรือปลอม”

“มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือไหม”

เป็น “ประโยชน์หรือเป็นอันตราย”

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอนให้ผู้เรียน

เข้าใจถึง “สิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล”

ซึ่งบางครั้ง “อาจถูกผู้อื่นสะกดรอยตาม”

จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอน

“ความสามารถในการแสดงน้ำใจ
บนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม”

ให้แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อ

“คุณภาพชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ในการเป็น“พลเมืองดิจิทัล”

และ “อัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)”
ทั้งสิ้นครับ

ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 2560

ควร..เพิ่มความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Intelligence:DQ)

ลงไปในหลักสูตร 2560

เป็นอย่างยิ่งครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ^__^

http://krukob.com/web/1-47/

การเรียนการสอน Computing


การเรียนการสอนคอมพิวติ้ง ตอนที่ 1
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
ปีการศึกษา 2561 การศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้หลักสูตร วิทยาการคำนวณ Computing มาแทนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 โดยย้ายไปยังกลุ่มวิทยาศาสตร์ ในตัวสาระ 4.2 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และโอกาสที่ดี ที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอน ในเรื่องที่เป็นความสนใจของนักเรียน และเป็นความท้าทายที่นักเรียนอยากเรียนรู้ในเรื่องเหล่านี้ เพราะนักเรียนมีทุนทางด้านดิจิทัลอยู่แล้ว เพราะเทคโนโลยีอยู่รอบๆตัวเขา เกี่ยวพันกับชีวิต
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻
ได้มีโอกาส มาบรรยาย และให้แนวคิดเกี่ยวกับ การจัด กิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ ให้คุณครู ในหลายที่ หลายโอกาส รวมทั้งการบันทึกเป็นคลิบไว้ด้วย ได้เน้นให้เห็นว่า ข้อเด่นของวิชานี้ คือ รูปแบบของการจัดการศึกษาสามารถทำอยู่ในรูปแบบกิจกรรม ให้เหมาะกับนักเรียน และสามารถ บูรณาการกับวิชาอื่นๆได้ ทำไมจึงใช้ชื่อ Computing หรือ วิทยาการคำนวณ แทน เทคโนโลยีสารสนเทศ หากดูจากวิกิพีเดีย (Wikipedia.org) ซึ่งให้รายละเอียดไว้พอควร ซึ่งขอสรุปมาสั้นๆ
💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿💿
คอมพิวติ้ง คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยใช้ประโยชน์จาก การวางลำดับขั้นตอนแบบคณิตศาสตร์ ที่รู้จักกันดีในเรื่อง อัลกอริทึม ตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรม ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ คำนวณ ประมวลผล จัดการข้อมูล การเข้าถึง ใช้ ข้อมูลข่าวสาร การใช้คอมพิวเตอร์สร้างระบบอัฉริยะ การประยุกต์ในงานด้านต่างๆ เช่น การใช้สื่อ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ ต่างๆ รวมถึงเพื่อการบันเทิงด้วย
🖨🖨🖨🖨🖨🖨🖨🖨🖨🖨🖨🖨🖨
ที่มา
Cr.ยืน ภู่วรวรรณ
Obec line
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
การเรียนการสอนคอมพิวติ้ง ตอนที่ 2
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
นอกจากนี้ ยังเกี่ยวโยงกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อกิจกรรมการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ใช้ในการสื่อสาร อำนวยความสะดวก ระบบช่วยการทำงานด้านต่างๆที่มีผลในปัจจุบันและอนาคต ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณจึงกว้าง รวมถึง วิชาที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคำนวณในหลักสูตร ว.4.2 ประกอบด้วย สามโดเมนความรู้ คือ กระบวนการคิด แก้ปัญหา อัลกอริทึม และเนื้อหาเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer science , พื้นฐานการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ทางด้าน Digital technology (ICT) และ พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ กับการจัดการข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร การใช้สื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และข่าวสาร (Media and Information literacy) ซึ่งทั้งสามเรื่อง เป็นเรื่องพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับชีวิต ที่ทุกคนจะต้องใช้อยู่แล้วในส่วนของ Computer science เป็นเรื่องพื้นฐานกระบวนการคิด ตั้งแต่การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การคิดวิเคราะห์ (Analytical) การวางลำดับขั้นตอนการคิด การแก้ปัญหา กระบวนการคิดแก้ปัญหา ที่เรียกว่า อัลกอริทึม
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
เรื่องเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิด การทำอะไร ก็ จะมีขั้นตอนการทำ การเลือกการตัดสินใจ เมื่อไรจะทำอะไร อะไรทำพร้อมกันได้ ประสิทธิภาพของการทำอาหารเป็นอย่างไร เขียนลำดับขั้นตอนได้อย่างไร วัตถุประสงค์ ต้องการให้นักเรียน มองการแก้ปัญหาในชีวิตอย่างเป็นระบบ รู้จักลำดับขั้นตอน การตัดสินใจ การใช้เหตุและผลที่ตามมาหลายประเทศใช้หลักสูตร Computing ในการศึกษาพื้นฐานมาก่อนหน้าเรา อังกฤษใช้มาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งเป็นวิชาสำหรับนักเรียนทั้งระดับประถม และมัธยม
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
สำหรับสิงคโปร์ กำหนดไว้ใน O level (Ordinary Level) และมีการทดสอบนักเรียนในระดับนี้ก่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย สำหรับหลักสูตรคอมพิวติ้ง ของอังกฤษ น่าสนใจมาก อยากให้คุณครูไทย ได้ลองศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง ลองดูจาก คู่มือคำแนะนำ สำหรับครูในการจัดการศึกษาให้นักเรียน โดยแยกระดับประถม KS1 KS2
โดยดูได้จาก http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/CASPrimaryComputing.pdf และสำหรับครูระดับมัฐยม ซึ่งกำหนดอยู่ในระดับ KS3 KS4
🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅ที่มา อาจารย์ยืน ภู่วรรณ
Obec line
การเรียนการสอนคอมพิวติ้ง ตอนที่ 3
ดูได้จาก http://www.computingatschool.org.uk/data/uploads/cas_secondary.pdf สำหรับข้อมูลอื่นเกี่ยวกับหลักสูตร Computing
สามารถค้นหา มาศึกษากันได้ครับ
ที่มา อาจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
Obec line

Before You..


%d bloggers like this: