Category Archives: ข่าว

ว่าด้วยเรื่อง ‘keyboard’


keyboard

รู้จักกับ Thailand 4.0ดาวน์โหลดแผ่นพับ brochure สวยๆ เป็นไฟล์ Word


หลักการทั่วไปในการออกแบบแผ่นพับ 

แผ่นพับเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่จัดเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ชนิดหนึ่ง หลักการทั่วไปในการออกแบบแผ่นพับมี 2 เรื่องที่สําคัญคือ

1 สิ่งที่ต้องกําหนดและวางแผนก่อนการออกแบบแผ่นพับ

2 องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบแผ่นพับ

ข้อดีของแผ่นพับ

1. ผลิตและปรับปรุงได้ง่าย

2. เพิ่มโอกาสให้กับการขาย

3. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร

4. ลดต้นทุน ลดเวลา ในการตอบคําถาม

5. ประหยัด วงการศึกษามักใช้เผยแพร่โดยการถ่ายเอกสารขาวดํา

6. ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ผู้อ่านสามารถอ่านซ้ําได้เมื่อต้องการ

7. นําไปใช้ได้ในหลายวัตถุประสงค์

ข้อควรคํานึงในการออกแบบแผ่นพับ

1. หน้าแรกของแผ่นพับต้องออกแบบให้สวยงาม สะดุดตา และน่าหยิบมาอ่าน

2. จัดเรียงลําดับเนื้อหาให้เหมาะสม เพราะแผ่นพับไม่มีเลขหน้ากํากับ ผู้อ่านอาจ สับสนได้ควรจัดทําโครงร่าง (Layout) การนําเสนอเนื้อหา ภาพ, กราฟิกประกอบ ฯลฯ

3. ควรพับง่ายไม่ซับซ้อน หลีกเลี่ยงการใช้แผ่นพับที่มีหลายหน้า เพราะจะทําให้อ่านยาก

4. นําเสนอข้อมูลให้จบในแต่ละส่วนที่พับ หากจําเป็นต้องข้ามส่วน ควรออกแบบให้สะดวกหรือต่อเนื่อง เข้าใจง่าย

5. ภาพหรือกราฟิกที่ใช้ประกอบ ควรส่งเสริมหรือสอดคล้องกับเนื้อหา

6. ใช้หลักองค์ประกอบศิลป์ช่วยออกแบบ

 

ดาวน์โหลดแผ่นพับ 
http://templatelab.com/brochure-templates/

เครดิต : https://www.kruchiangrai.net/

ตั๋วออกห้องเรียนครูเต๋า


แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ต


การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีผ่าน Stem Education


ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Intelligence:DQ)


ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Intelligence:DQ)
เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆ ณ เวลานี้

ถ้า… เราไม่สอน

“การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ” ให้

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอน

“การรู้จักควบคุมตัวเอง”

และสามารถ

“แบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยี”

ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอน

“วิธีการรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์”

ได้อย่างชาญฉลาดให้

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอนเขา

ให้ “มีความรู้ความเข้าใจ”

และ “สามารถดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลบนโลกไซเบอร์”

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอนเขา

ให้ “มีความเข้าใจในเรื่องความเป็นส่วนตัว (Privacy)”

ทั้ง “ของตนเอง” และ “ของผู้อื่น”

ซึ่งรวมถึง “การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่ฝึกให้ผู้เรียน

มี “ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจิทัล”

ตั้งแต่ว่า…เป็น “ข้อมูลจริงหรือปลอม”

“มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือไหม”

เป็น “ประโยชน์หรือเป็นอันตราย”

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอนให้ผู้เรียน

เข้าใจถึง “สิ่งที่ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิจิทัล”

ซึ่งบางครั้ง “อาจถูกผู้อื่นสะกดรอยตาม”

จากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

ถ้า… เราไม่สอน

“ความสามารถในการแสดงน้ำใจ
บนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม”

ให้แล้วพวกเขาจะรู้หรือไม่ ?

___

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อ

“คุณภาพชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”

ในการเป็น“พลเมืองดิจิทัล”

และ “อัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence)”
ทั้งสิ้นครับ

ดังนั้น แนวทางการปรับปรุงหลักสูตร 2560

ควร..เพิ่มความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Intelligence:DQ)

ลงไปในหลักสูตร 2560

เป็นอย่างยิ่งครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ^__^

http://krukob.com/web/1-47/

%d bloggers like this: