Category Archives: ค่านิยม 12 ประการ

ประการที่ 5 รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ


รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ประการที่ 4 มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา


ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม

ประการที่ 3 กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ


กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

ประการที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน


ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ประการที่ 1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

%d bloggers like this: